Iersel Advies

Wat is Van Iersel Juridisch Advies?

Wat is Van Iersel Juridisch Advies?

Van Iersel Juridisch Advies (hierna VIJA) is een gespecialiseerd en ervaren juridisch adviesbureau en rentmeesterskantoor met een focus op omgevingsrecht met als bijzondere aandachtsgebieden planschade, nadeelcompensatie en onteigeningen.

VIJA is een kleine en dus flexibele organisatie. Dus liever gezegd: wie is Van Iersel Juridisch Advies?

 

VIJA is Jan-Willem van Iersel, jurist (1997), rentmeester NVR, gecertificeerd registertaxateur (RT) en gerechtelijk deskundige (LRGD).

 

VIJA heeft als vestigingsplaats Zeist en kan wegens deze centrale ligging een groot deel van Nederland bedienen.

 

VIJA heeft voorts een uitgebreid netwerk van vastgoedjuristen/rentmeesters en is zo goed in staat om haar aanbod af te stemmen op de vraag.

 

 

 

 

  

 

Ervaring op meerdere rechtsgebieden
 Jan-Willem is als vastgoedjurist al sinds 1997 onafgebroken werkzaam voor particulieren, gemeentelijke grondbedrijven en projectontwikkelaars. Hij adviseert over onder meer de volgende rechtsgebieden: planschade, nadeelcompensatie, onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, ruimtelijk bestuursrecht, mogelijkheden van kostenverhaal (grondexploitatiewet), het opstellen van overeenkomsten, aanbestedingen en staatsteun.

U kunt VIJA als volgt bereiken:
E info@ierseladvies.nl

U kunt Jan-Willem rechtstreeks bereiken op:
M 06 51439223 

Planschade

Planschade

Planschade is schade als gevolg van een planologische maatregel. Dat betekent dat de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op eigen terrein van de getroffene (directe schade) dan wel in de directe omgeving van de getroffene (indirecte schade) zijn gewijzigd. De schaderegeling staat in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder voorwaarden kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de geleden schade.

Het planschaderecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2005 en in 2008 ingrijpend gewijzigd maar zorgt ook een vrijwel constante stroom van rechterlijke uitspraken voor de nodige dynamiek binnen dit rechtsgebied. Het is dan ook van groot belang dat de planschadedeskundige steeds op de hoogte is van de meest actuele ontwikkelingen.

In welke hoedanigheid u ook met het voorgaande te maken heeft, het is in elk geval van belang dat er tijdig inzicht is in de gevolgen van een eventuele planologische wijziging. Met een gedegen planschade risico-analyse kan Van Iersel Juridisch Advies binnen een termijn van 4 weken na opdrachtverstrekking, de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld brengen. Bovendien adviseren wij over maatregelen welke de schade kunnen beperken.

Voor de beoordeling van een schadevergoedingsverzoek zal de gemeente zich in de regel laten adviseren door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie of adviseur. Van Iersel Juridisch Advies treedt als zodanig op waarbij in de commissie de expertise van een ervaren planschadejurist en een gecertificeerd registertaxateur wordt samengebracht.

Waarom Van Iersel Juridisch Advies?

Het aanbod in "planschadedeskundigen" is immers ruim genoeg. Aan welke eisen moet de adviseur dan kunnen voldoen?
Het allerbelangrijkste is dat de deskundige juridisch onderlegd moet zijn. Planschaderecht betreft immers rechtersrecht. Kennis en begrip van de meest actuele planschadejurisprudentie is dus onontbeerlijk. Een echte planschadedeskundige is dan ook jurist. Bovendien is van groot belang dat de deskundige ervaring heeft met het onafhankelijk beoordelen van planschadevergoedingsverzoeken. Bijvoorbeeld doordat de deskundige zitting heeft genomen in een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie of als rechtbankdeskundige. Bovendien is het belangrijk dat de deskundige veel gevoel heeft voor het schadelijke effect van een planologische maatregel en dit effect goed onderbouwd kan uitdrukken in een concreet bedrag. Anders gezegd, hij moet zich (gecertificeerd) taxateur kunnen noemen.

Dus waarom Van Iersel Juridisch Advies?

  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies ruime ervaring heeft in het voorzitten van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies ruime ervaring heeft in het opstellen van planschade risico-analyses voor de meest uiteenlopende projecten.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies als gecertificeerd registertaxateur (RT) bovendien de schade kan onderbouwen met een deugdelijk taxatierapport.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies als eenmansbedrijf en gevestigd centraal in het land een lage overhead kent en dus scherpe prijzen kan hanteren.
  • Omdat Van Iersel Juridisch Advies in staat is om korte doorlooptijden met u af te spreken.

Meer informatie?

info@ierseladvies.nl

06 51439223

Indien u gebruik maakt van de diensten van Van Iersel Juridisch Advies komt onze dienstverlening altijd tot stand onder verantwoording van een jurist, gecertificeerd registertaxateur, gerechtelijk deskundige (LRGD) èn een beëdigd rentmeester NVR.